Heiligen

De Rozenkrans bidden met de heiligen - door Jeroen Smith pr.

Het Rozenkransgebed is bij uitstek een gebed van de gemeenschap van de Kerk. Het verbindt ons immers met Maria de Moeder van de Kerk. Zij voert ons binnen in de heilsmysteries van Christus. Deze mysteries zijn door de heiligen uit hun geestelijke ervaringen uitgediept en neergeschreven voor anderen. In de Kerk deelt men immers alles, materiele en vooral geestelijke rijkdommen.

VERDER LEZEN KLIK HIER


Heilige vrouwen schrijven de Paus - door Jeroen Smith pr.

In de Kerk bestaan het ambt en het charisma. Deze komen uit dezelfde heilige Geest voort. Ze zullen elkaar dus versterken, aanvullen en corrigeren. Ze horen bij dezelfde werking van Gods Geest in Zijn Kerk. In deze serie zullen we het ambt vooral bij de paus tegenkomen en het charisma bij heilige vrouwen.

VERDER LEZEN KLIK HIER


Heiligen voor en naast Pater Pio - door Jeroen Smith pr.

“Lees ook de Levens der Heiligen. Gij kunt er als in een spiegel de uitbeelding zien van het christelijk leven, en kunt wat zij deden aan uw eigen staat aanpassen ten dienste van uw geestelijke vooruitgang. Want al is veel van hetgeen de Heiligen deden door mensen in de wereld niet in de volle zin na te doen, toch kunnen al hun gedragingen van dichtbij of van verre nagevolgd worden”.

Sint Franciscus van Sales

VERDER LEZEN KLIK HIER


Als gij niet wordt als deze kinderen - door Jeroen Smith pr.

Ooit jubelde Jezus het uit: “Ik prijs U, Vader, Heer van Hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen maar ze hebt geopenbaard aan kleinen.”(Mattheüs 11, 25) Hij bedoelde degenen, die ‘worden als kinderen’(Mattheüs 18,3), maar ook de kinderen zelf!

Kan een kind een heilige zijn?

Die wijzen en verstandigen zijn mensen die vertrouwen op hun eigen kunde en kennis, zonder verder open te staan voor God. Kinderen staan nog open voor wat hun wordt aangereikt. Ze vertrouwen op de zorg van hun ouders en het is voor hen geen ‘probleem’ dat er nog een grotere Vader in de Hemel is. Toch hebben ook kinderen het genadeleven nodig opdat het geloof kan groeien en meer volwassen kan worden. Een kind is nog niet perse een ‘heilige’ omdat het nog onaangetast is door de verkeerde invloeden van de wereld en nog geen bewuste keuze maakt tegen Gods Wil in. We blijven, ondanks het heilige Doopsel, vatbaar voor de gevolgen van de erfzonde en ook het karakter van een kind kan koppig zijn. Toch gebeurt het van tijd tot tijd dat er een kindje is, dat heilig leeft en heilig sterft. In weinig jaren weet de heilige Geest dan een geestelijke volwassenheid te geven. We kunnen ons bijna niet voorstellen dat een kindje van 8, 6, 4 jaar zo wijs is, zulk een lijdensmoed heeft en over Jezus spreekt alsof het Hem al heel goed kent. Enkele levensbeschrijvingen van zulke kinderen zullen laten zien dat ze er zijn.

  • Antonietta ‘Nennolina’ Meo (1930 - 1937)
  • De kinderen van Fatima Francisco Marto (1908 - 1919), Jacinta Marto (1910 - 1920), Lucia dos Santos (1907 - 2005)
  • Nelly Organ (1903 – 1908)
  • Silvio Dissegna (1967 – 1979)

VERDER LEZEN KLIK HIER


Twee heiligen: Pater Pio en Paus Johannes Paulus II - door Jeroen Smith pr.

Een keer hebben ze elkaar ontmoet in 1948. Maar hun levens bleven met elkaar verbonden en beiden zijn zij gidsen geworden voor de Kerk van de 21ste eeuw.

Twee heiligen

Voor de recente kerkgeschiedenis is de heiligverklaring van paus Johannes Paulus II heel snel tot stand gekomen. 9 jaar na zijn overlijden is hij op 27 april heiligverklaard. Pater Pio heeft daar 35 jaar op moeten wachten! Hierbij moet wel aangetekend worden, dat toen Pater Pio eenmaal zaligverklaard was in 1999, de heiligverklaring heel snel kon volgen, drie jaar later. Wegens de vele getuigenissen, geschriften, charismata en wonderen tijdens diens leven, vroeg het hele proces van zalig- en heiligverklaring van Pater Pio de nodige tijd. Ondertussen was voor de gelovigen al lang duidelijk dat Pater Pio een heilige is. Dat merkte men ook steeds meer gaandeweg het leven van Paus Johannes Paulus II. Toen in 2002 Paus Johannes Paulus II de Kapucijn tot de eer der altaren verhief, verklaarde een heilige een heilige heilig!

VERDER LEZEN KLIK HIER


Getuigenissen uit de allervroegste Kerk - door Jeroen Smith pr.

Vaak denken wij dat het Nieuwe Testament het enige christelijke geschrift is uit de eerste eeuw. Maar er zijn er meer. Zij geven een prachtig getuigenis van de eerste generaties Christenen.

De ‘apostolische vaders’

Zo wordt sinds de 17e eeuw een groep schrijvers genoemd uit de eerste en tweede eeuw. De term is wellicht niet heel erg gelukkig, omdat we dan eerder denken aan de apostelen. Bedoeld is ‘vaders’ in het geloof, zoals de Kerkvaders. Maar dan uit het ‘tijdperk’ van de apostelen. Deze ‘vaders’ groeiden op in contact met de eerste generatie christenen. Als we bedenken dat de apostel Johannes nog leefde toen Trajanus keizer werd in het jaar 98, kunnen we ons voorstellen hoe de eerste eeuw gekleurd werd door de nog in leven zijnde ooggetuigen. Johannes had Jezus meegemaakt, had in de nabijheid van Maria geleefd, kende Petrus en Paulus, wist van de vervolgingen en de verspreiding van het Evangelie. Hij bleef tot aan zijn dood op hoge leeftijd de schakel met het begin.

VERDER LEZEN KLIK HIER